Donatioun

Donatioun

Donatioun

Als Associatioun ouni Gewënnzweck, finanzéiert sech d’1919 a.s.b.l. duerch Membersbäiträg (déi net iwwert 50€ pro Joer däerfen erausgoen) an Donatiounen. Déi detailléiert Finanzrapporte wäerten an noer Zukunft op dëser Plaz och kënnen nozeliese sinn. De Moment kënnen se op traditionellem Wee (Pabeier) ugefrot a consultéiert ginn.

Falls där d’1919 a.s.b.l. an hir Objektiver och finanziell ënnerstëtze wëllt, kënnt där gären eng Donatioun op folgende Konto maachen:

Bank: Spuerkeess (Banque et Caisse d’Épargne de l’État)

BIC: BCEELULL

IBAN: LU15 0019 5355 6328 0000

Kommunikatioun: Donatioun <Äre Message>